Adatkezelési tájékoztató

 ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 a MERCI „KÖSZÖNÖM”! nyereményjáték[1] (a „Nyereményjáték”) során

gyűjtött személyes adatok kezeléséről

 1. B E V E Z E T É S

A Storck Hungária Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (a “Társaság”) elkötelezett fogyasztói, ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Társaság a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja, elkötelezett az Ön személyes adatainak védelme iránt.

Ez a tájékoztató az alábbiakat rögzíti:

 • Milyen személyes adatokat gyűjtünk Önről és dolgozunk fel a Nyereményjáték során;
 • Honnan szerezzük ezeket az adatokat;
 • Mit teszünk ezekkel az adatokkal;
 • Hogyan tároljuk az adatokat;
 • Kiknek továbbítjuk / fedjük fel ezeket az adatokat;
 • Hogyan vesszük figyelembe az Ön adatvédelmi jogait;
 • És hogyan felelünk meg az adatvédelmi szabályoknak.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.)
 1. A D A T K E Z E L Ő / S Z E R V E Z Ő

Név: Storck Hungária Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1138 Budapest, Váci út 117-119.
Cégjegyzékszám: 01-09-686738
A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 11988612-2-41
Telefonszám: Tel: (06-1) 354-25-20
E-mail: info@hu.storck.com
web: https://www.storck.hu/hu/
A Nyereményjáték weboldala: https://koszonom365.hu/

Ha bármilyen kérdése van a Tájékoztatóval kapcsolatban, vagy hogy miként kezeljük személyes adatait, illetve az adatkezeléshez fűződő jogait kívánja gyakorolni azok hozzáférése, helyesbítése, korlátozása és törlése tekintetében, kérjük lépjen kapcsolatba az Adatkezelővel az info@hu.storck.com címen.

 1.  A D A T F E L D O L G O Z Ó / L E B O N Y O L Í T Ó

Név: Republic Group Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1013 Budapest, Krisztina körút 51. 5. em. 2.
Cégjegyzékszám: 01-09-939082
A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 22689018-2-41
E-mail: info@hellorepublic.com

 1. M I L Y E N  S Z E M É L Y E S  A D A T O K A T  G Y Ű J T Ü N K?

A Társaság Nyereményjáték során történő adatkezelései a Játékosok önkéntes hozzájárulásán alapulnak. Az érintett a Nyereményjátékban önkéntesen résztvevő Játékos és a Megajándékozott. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintett a hozzájárulást az adatkezelés bármely szakában visszavonhatja.

Személyes adatok alatt értendő minden azonosításra alkalmas Önnel kapcsolatos információ, pl. az Ön neve, elérhetősége, melyek alapján Ön közvetve vagy közvetlenül azonosítható.

A Nyereményjáték során az alábbi adatokat kezeljük:

 • a Játékos önkéntes hozzájárulása alapján (GDPR 6. cikk 1. bekezdés a pont) kapcsolattartási adatként és a Játékban való részvétel biztosítása céljából a Játékos vezeték-és keresztnevét és e-mail címét;
 • a kisorsolt nyertesek és a tartaléknyertesek önkéntes hozzájárulása alapján (GDPR 6. cikk 1. bekezdés a pont) a nyeremény átvételével összefüggő esetleges további adatként a Nyertes által megadott, a nyeremény átvételére vonatkozó személyes adatokat: név, e-mail cím, kézbesítési cím;
 • a kisorsolt nyertesek és a tartaléknyertesek önkéntes hozzájárulása alapján (GDPR 6. cikk 1. bekezdés a pont) nevüket a Szervező/Lebonyolító közzéteszi a Nyereményjáték Weboldalán;
 • a Megajándékozott önkéntes hozzájárulása alapján (GDPR 6. cikk 1. bekezdés a pont) a Megajándékozott nevét, e-mail címét és kézbesítési címét (irányítószám, település, utca, házszám);

A Társaság a Köszönömkártya és a Megajándékozott címzettjének az e-mail címét és nevét nem tárolja, ugyanis technikailag a háttérben futó parancssor továbbítja a címzettnek automatikusan a Köszönömkártyát és a Meghívót. Sem a Szervező sem a Lebonyolító nem látja a Játékos által megadott nevet és e-mail címet. Ezek az adatok nem tárolódnak a szerveren, és a későbbiekben sem kereshető visszak, ezzel kapcsolatos adatkezelés nem történik.

 1. M I R E,  M I É R T  É S  M E D D I G  H A S Z N Á L J U K  A Z  Ö N  S Z E M É L Y E S  A D A T A I T?

Személyes adatokat a Nyereményjáték során a Társaság a Játékosok és a Megajándékozottak esetében önkéntes hozzájárulás jogalap szerint gyűjti, melyről a jelen Tájékoztatóban foglaltakon túl további értesítést nem küld. Az érintett bármikor tiltakozhat a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen. Ebben az esetben az érintett személyes adatai a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

A Játékos szavatol azért, hogy megfelelő hozzájárulással rendelkezik a Köszönömkártya címzettje és a Megajándékozott személyes adatai jelen Játékszabályzatban meghatározottak szerinti kezeléséhez. Ezen adatok megadásáért a Játékos tartozik teljes felelősséggel.

Amennyiben a Megajándékozott elfogadja az ajándékot, és megadja a kézbesítéshez szükséges személyes adatait, az adatkezelés jogalapja a Megajándékozott önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk 1. bekezdés a pont).

A Szervező és a Lebonyolító a Nyereményjátékhoz kapcsolódóan kizárólag a Nyereményjáték lebonyolítása és a kapcsolódó törvényi kötelezettségek teljesítése érdekében, a IV. pontban meghatározott adatokat kezeli. Az adatkezelés célja a Játékos azonosítása, a Játékban való részvétel biztosítása, a Köszönömkártya kézbesítése, a sorsolás lebonyolítása, nyeremény kézbesítése, értesítés a nyereményről és az ajándékozásról, kapcsolattartás a Játékkal és a nyereményekkel kapcsolatban, nyertes közzététele a Játék Weboldalán, adójogi és közteher fizetési és bejelentési kötelezettség teljesítése, jog- és igényérvényesítés.

Az adatszolgáltatás a Játékos és a későbbiekben a Megajándékozott önkéntes hozzájárulásán alapul. Az érintett tudomásul veszi, hogy amennyiben nem adja meg a Nyereményjáték lebonyolításához szükséges, a jelen Adatkezelési Tájékoztató IV. pontjában megjelölt adatait vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Nyereményjátékból való kizárásához vezet; valamint amennyiben jogszabály a Szervező és/vagy Lebonyolító részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért törlésnek a Szervező és/vagy Lebonyolító csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.

A Szervezőre és/vagy Lebonyolítóra irányadó adó-és számviteli nyilvántartási kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatok kezelése tekintetében az adatkezelés jogalapja a Szervezőre irányadó jogi kötelezettségek teljesítése (GDPR 6. cikk (1) c) pontja), ezen adatok kezelése nélkül ugyanis ezen kötelezettségeinek teljesítésére a Szervező nem lenne képes.

A Játékos és a Megajándékozott által megadott adatok hiányosságáért, valamint az ebből adódó értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező és a Lebonyolító nem vállal felelősséget. A Játékosok és a Megajándékozottak az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) sem a Szervezőnek, sem a Lebonyolítónak nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat és a Megajándékozottakat terheli. Hiányos, vagy rosszul megadott adatok esetén az adott Játékos/Megajándékozott kizárja magát a nyeremény átadása alól, amennyiben az adatok hiányossága, valótlansága a kiválasztást követően derül ki.

A Játékban kizárólag 18. életévüket betöltött, cselekvőképes természetes személyek vehetnek részt.

Az adatok feldolgozását az Adatfeldolgozó végzi a III. pontban megadott elérhetőségeken és a https://koszonom365.hu/ Weboldalon.

Szervező/Lebonyolító a nyertes Játékos nevét nyilvánosságra hozhatja a Nyereményjáték Weboldalán a Játék lezárultáig és az azt követő egy hónapig.

A Játékos által megadott Köszönömkártya és Megajándékozott címzettjének az e-mail címét és a nevét a rendszer nem tárolja, a kézbesítésük automatizmus alapján történik. 

Minden további, a Nyereményjátékban történő részvétel során megszerzett személyes adatot a Szervező és Lebonyolító a Nyereményjáték lezárását követő 90 napig őriznek meg, ezt követően haladéktalanul megsemmisítenek, azok marketing célokra nem kerülnek felhasználásra. Az adózási vonzatú adatok megőrzésének időtartama 8 év.

 1. A Z  Ö N  S Z E M É L Y E S  A D A T A I N A K  M E G O S Z T Á S A

Személyes adatait az adatvédelem céljának történő megfelelés érdekében megoszthatjuk a Társaság cégcsoporthoz tartozó más vállalatokkal az Európai Unión belül, és olyan társaságokkal, amelyeket megbíztunk a Nyereményjáték weboldalán rögzített adatok feldolgozásával vagy tartalmainak a jelen Adatkezelési Tájékoztatóval összhangban történő üzemeltetésével, karbantartásával vagy kezelésével.

Ha külső cégeket vagy személyeket bízunk meg olyan személyes adatok feldolgozásával, amelyeket nem Ön adott meg, hanem mi bocsátunk rendelkezésre, akkor a megbízottak kizárólag a kapott megbízás keretében és a jelen Adatkezelési Tájékoztató feltételei szerint használják a személyes adatokat.

Ezenkívül, az itt olvasható Adatkezelési Tájékoztató célkitűzésének megfelelően, személyes adatait a következő külső felekkel is megoszthatjuk:

 • Állandó partnereinkkel

  Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.) A Nyertesek és Megajándékozottak nyereményeinek eljuttatása a megadott címre. A címeket és elérhetőségeket a Szervező és/vagy a Lebonyolító adja át a Magyar Posta részére.

  E-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu

  Web: www.posta.hu

 • A III. pontban meghatározott Adatfeldolgozóval;
 • Marketing szolgáltatókkal:

  Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2)

  Viber Media S.à r.l., Attention: Data Privacy Officer, 2, rue du Fossé, L- 1536 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

 • Kormányzati hatóságokkal, bűnüldöző szervekkel, szabályozó hatóságokkal;
 • Jogi és egyéb szakmai tanácsadókkal, bíróságokkal és bűnüldöző szervekkel;

A Társaság a közösségi média felületek alkalmazása során adatkezelőnek minősül. A közösségi média felület üzemeltetője is adatkezelőnek minősül, aki maga is adatkezelést végez. A Társaság és a közösségi média felület üzemeltetői közös adatkezelők, azonban az üzemeltető adatkezelésére Társaságnak csak korlátozottan van befolyása. Azokon a helyeken, ahol befolyásolhatjuk, a rendelkezésünkre álló lehetőségekkel elősegítjük az adatvédelmi szempontból megfelelő adatkezelését. A legtöbb esetben azonban nem tudjuk befolyásolni az üzemeltető tevékenységét, így arról, hogy mely adatokat kezelnek pontosan, az üzemeltetők adatkezelési tájékoztatójából tájékozódhat.

A Társaság felhasználja a közösségi média felület üzemeltetője által rendelkezésünkre bocsátott demográfiai, érdeklődésen alapuló, viselkedésalapú vagy helyalapú célcsoport-definíciókat a reklámokhoz, promóciókhoz, azért, hogy Ön csak érdeklődésének megfelelő reklámokat kapjon. Az Ön személyes azonosítása ezzel az adatkezeléssel kapcsolatosan a Társaság részéről nem történik. Az oldal-statisztikákat, amelyeket a média felület üzemeltetője bocsát a rendelkezésünkre, csak korlátozottan tudjuk befolyásolni és nem tudjuk kikapcsolni, azonban Önnek lehetősége van e funkciók beállításait módosítani a közösségi média üzemeltetője által közölt módokon, amelyet követően a részünkre a közösségi média üzemeltetője által továbbított adatok körét is szűkítheti és/vagy kizárhatja.

Weboldalunkon nem használjuk a közösségi média megosztás ikonjait. Ez azt jelenti, hogy amikor Ön meglátogatja a Weboldalunkat, és betöltődik a weboldal, nem továbbítunk személyes adatokat a közösségi média szolgáltatóknak.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a link által megnyitott webhelyekre és a közösségi média szolgáltató adatkezelésére a Társaságunknak nincs befolyása.

A Köszönömkártya küldéséhez a mindenkori szolgáltatók címe és az URL, ahol annak adatvédelmi irányelvei találhatók:

Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland

https://www.facebook.com/about/privacy

Viber Media S.à r.l., Attention: Data Privacy Officer, 2, rue du Fossé, L- 1536 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

https://www.viber.com/hu/terms/viber-privacy-policy/

 1. S Z E M É L Y E S  A D A T O K  T Á R O L Á S Á N A K  M Ó D J A,  A Z  A D A T K E Z E L É S B I Z T O N S Á G A

A Nyereményjáték során az adatok kezelése a II. és a III. pontban megadott webfelületeken és címeken zajlik.

A Társaság az elektronikus adatfeldolgozást, nyilvántartást számítógépes program útján végzi, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A program biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van. A Társaság az informatikai rendszereket tűzfallal védi, és vírusvédelemmel látja el. A Társaság számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén és adatfeldolgozóinál találhatók meg. A Társaság biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van.

A Társaság a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A Társaság az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A Társaság a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

A Társaság a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Társaság az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens a Társaság besorolása szerint valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, akkor indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatjuk Önt az adatvédelmi incidensről és közöljük a GDPR 33. cikk (3) bekezdésének b), c) és d) pontjában említett információkat.

 1. K A P C S O L A T F E L V É T E L

Amennyiben megkeres minket, a jelen Tájékoztatóban megadott, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel, illetve az adatfeldolgozóval.

A Társaság minden hozzá beérkezett e-mailt a küldő nevével, e-mail címével, a dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb öt év elteltével töröl.

 1. A Z  Ö N  A D A T V É D E L M I  J O G A I,  J O G O R V O S L A T I   L E H E T Ő S É G E I

Ön tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

Tájékoztatáshoz való jog:

A Társaság megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

A tájékozódáshoz való jog írásban a II. pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül gyakorolható. Az Ön részére kérésére – személyazonosságának igazolását követően – szóban is adható tájékoztatás.

Az Ön adataihoz való hozzáféréshez való joga:

A Ön jogosult arra, hogy a Társaságtól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

A Társaság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Az Ön kérelmére az információkat a Társaság elektronikus formában szolgáltatja.

A Társaság a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

Helyesbítés joga:

Ön kérheti a Társaság által kezelt, Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog:

Ön az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az Ön kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.
 • Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
 • A Társaság Önt az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Adathordozáshoz való jog:

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozás joga:

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen általános üzleti és fogyasztói kapcsolat érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzleti és fogyasztói kapcsolathoz kapcsolódik.

A személyes adatok általános üzleti és fogyasztói kapcsolat érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást:

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés

 • Ön és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

Visszavonás joga:

Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Eljárási szabályok:

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha Ön azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A Társaság a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A kérésére az Adatkezelő tájékoztatja Önt e címzettekről.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja.

Panasz a Társaságnál:

Amennyiben a Társaság adatkezelésével kapcsolatban problémája van, forduljon hozzánk bizalommal az info@hu.storck.com e-mail címen.

Bírósághoz fordulás joga:

Ön a jogainak megsértése esetén a Társaság ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatvédelmi hatósági eljárás:

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06 1 391 1400
Fax: 06 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

 1.  A Z  A D A T V É D E L M I  T Á J É K O Z T A T Ó  M Ó D O S Í T Á S A

AZ Adatkezelési Tájékoztató módosításának a jogát a Társaság fenntartja. A megállapításokra vonatkozó változásokat közzétesszük a Nyereményjáték weboldalán.[1] A jelen tájékoztatóban külön nem definiált, nagy kezdőbetűs kifejezések a Játékszabályzatban írtakkal azonos jelentéssel bírnak.