A merci – „KÖSZÖNÖM365!” online nyereményjáték hivatalos játékszabályzata („Szabályzat”, „Játékszabályzat”)

A nyereményjáték megnevezése: „Köszönöm365” (a továbbiakban „Játék”)

A Játék szervezője: Storck Hungária Kft. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 117-119., adószám: 11988612-2-41)(továbbiakban „Szervező”)

A Szervező megbízottja: Republic Group Kft. (székhely: 1013 Budapest, Krisztina körút 51. 5. emelet 2., adószám: 22689018-2-41) (továbbiakban „Lebonyolító”)

 

Ahol jelen Szabályzat Szervezőt említ, ott a Lebonyolítót is érteni kell.


1. A Játékban résztvevők köre


A Játékban részt vehet minden természetes személy, aki 18. életévét betöltötte, Magyarországon állandó lakcímmel rendelkezik, és nem esik a jelen pontban meghatározott kizárt személyek körébe (Játékos).

 

A Játékban nem vehetnek részt a Szervező és Lebonyolító alkalmazottai, vezető tisztségviselői, tulajdonosai és ezen személyek hozzátartozói (Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 2. pont). A Játékban a 18 év alatti vagy cselekvőképességükben egyéb okból korlátozott vagy cselekvőképtelen személyek még törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt.

 

A Játékban való részvétel önkéntes. A Játékban résztvevők hozzájárulásukkal minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzatot és a Játék adatkezelési tájékoztatóját. A Játékban való részvétel feltétele a Játékszabályzat és az adatkezelési tájékoztatók elfogadása, melyek az alábbi linken érhetők el:

https://koszonom365.hu/jatekszabaly.php

https://koszonom365.hu/pdf/Adatvedelem_Koszonom365_jatek%20es%20altalanos.pdf

 


2. A Játék időtartama


A Játék 2019. szeptember 21. napjának 00:00 percétől 2019. október 31. napjának 23:59 percéig tart. A 2019. szeptember 21. 00:00 óra előtt, illetve 2019. október 31. napjának 23:59 perce után beérkezett regisztrációkat a Szervező nem fogadja el érvényes regisztrációként. A Játékban kizárólag az itt jelzett időszakban beérkező regisztrációk vesznek részt.3. A Játék mechanizmusa és a sorsoláson való részvétel feltételei


Minden olyan személy, aki megfelel az 1. pontban leírtaknak, és a Játék időtartama alatt regisztrál a Játék weboldalára (
www.koszonom365.hu / www.merci.hu/koszonom365 ), részt vehet a Játékban.


A Játékos legalább egy alkalommal, a Játék weboldalán keresztül megosztja a 20 különféle üzenettel ellátott virtuális Köszönömkártya valamelyikét Facebookon, vagy Facebook üzenetben, vagy e-mailen. Ezt követően regisztrálja nevét és e-mail címét az erre szolgáló felületen (felugró ablak), továbbá ugyanezen a felületen nyilatkozik arról, hogy elolvasta és elfogadja a Játék hivatalos Játékszabályzatát és adatkezelési tájékoztatóját. (A regisztrálás, valamint a Játékszabályzat és adatkezelési tájékoztatók elfogadása a továbbiakban: Pályázat.).

 

Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.

A Játékos kizárólag saját e-mail címével jogosult részt venni a Játékban. A Játék során regisztrált e-mail címek tekintetében az e-mail cím jogosulatlan használatából vagy azzal való visszaélésből fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező és Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.

 

Azokkal a Játékosokkal szemben, akiknél fennáll a Játékkal kapcsolatban szándékos vagy gondatlanságból elkövetett visszaélés, illetve téves, megtévesztő vagy hamis adatok megadásának a gyanúja, Szervező és Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül kizárja a Játékból.

 

-       Egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt többször is részt vehet a Játékban, azonban egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt csak egyszer lehet Nyertes.

 

-       A Játékos annyiszor kerül a sorsolási adatbázisba, ahány érvényes Pályázatot elküld.

 

Játékos a Játék 2. pontban meghatározott időtartama alatt visszavonhatja jelentkezését. A visszavonásról e-mailben szükséges tájékoztatnia a Szervezőt, melyet az alábbi e-mail címre kell megküldenie: info@hu.storck.com. A visszavonásról szóló e-mail megérkezését követően a Szervező / Lebonyolító köteles 3 munkanapon belül törölni a Játékos regisztrációját.

Ha a Facebook posztban a Játékos használja a #köszönöm365 hashtaget, a Kösziméter eredményeiben az számadatként jelenik meg.

 

 

4. Nyeremények és azok kisorsolása

 

A Játék során az összes szabályos Pályázatot beküldő Játékos között 1000 db 250g-os merci desszert kerül kisorsolásra. A játék 6 hete alatt hetente 150 db, a játék végén a végső sorsoláson pedig további 100 db 250g-os merci desszert kerül kisorsolásra. A különböző ízű 250g-os merci desszertek véletlenszerűen kerülnek kisorsolásra. Az egyes heti sorsolásokon az összes a sorsolás hetét megelőző naptári héten (vasárnap 23.59 percig) szabályos Pályázatot beküldő Játékos rész veszt. A Játék végén megtartott végső sorsoláson az összes, a Játék ideje alatt szabályos Pályázatot beküldő Játékos részt vesz, figyelembe véve azt a 3. pontban írt szabályt, hogy egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt csak egyszer lehet Nyertes. Az egyes sorsolásokon 20-20 Tartaléknyertest kerül kisorsolásra, akik szabálytalan Pályázat, vagy a Nyertes Játékos elérhetetlensége esetén a húzás sorrendjében lépnek a kizárt Játékosok helyére. Sorsolásonként 20-nál több szabálytalan Pályázat vagy elérhetetlen Nyertes esetén nem kerül sor további Tartaléknyertest kisorsolásra.

 

Heti sorsolások időpontjai:

2019. október 1. 11:00

2019. október 7. 11:00

2019. október 14. 11:00

2019. október 21. 11:00

2019. október 28. 11:00

2019. november 4. 11:00

Végső sorsolás időpontja:

2019. november 4. 11:30

A sorsolás helyszíne: 1138 Budapest, Váci út 117-119.

A sorsolás nem nyilvános.

A sorsolás módja: A Nyertesek kisorsolása objektíven, a véletlenszerűség elvén alapuló számítógépes sorsoló program segítségével történik. A Játékosok elfogadják, hogy a Nyertesek meghatározására kizárólag a Szervező és Lebonyolító jogosult, a döntés ellen fellebbezésnek, jogorvoslatnak helye nincs.


5. A Játékból történő kizárás kritériumai

 

A Játékban a 2. pontban meghatározott időszakban, a Játékszabályzatnak minden szempontból megfelelő Játékosok vesznek részt.

A Pályázatokat a Szabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező és Lebonyolító bármikor megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.


A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírása stb.) a Szervező és Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállalnak.


6. Játékkal kapcsolatos vita, panasz rendezése

 

A Játékosok nyereményre való jogosultságukkal kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező és Lebonyolító döntése az irányadó.


A nyereményjátékkal kapcsolatos bármely panasz esetén a Nyertesek a következő elérhetőségeken kaphatnak segítséget:
info@hu.storck.com


7. Nyertesek neveinek feltüntetése a weboldalon

 

A Nyertesek nevei a Játék weboldalának  „Nyertesek” aloldalán a sorsolást követően feltüntetésre kerülnek minden héten az adott sorsolás követő nap 18:00 percig. A Játékosok a Játékban való regisztrációval elfogadják jelen Játékszabályzatot, ezzel egyidejűleg hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy nevük a fent említett felületen megjelenjen a Játék 2. pontban meghatározott időtartamát követő maximum 90 napig.


8. Nyertesek értesítése

 

A Nyertes Játékosokat a Szervező és Lebonyolító a regisztráció alkalmával megadott e-mail címen értesíti arról a tényről, hogy nyert, valamint a nyeremény átvételének módjáról. A Nyertesnek az értesítést követően 14 napon belül válasz e-mailben meg kell küldenie a Szervezőnek postai címét.

 

A Nyertes Játékos a nyereményre nem jogosult, amennyiben: a Játékba való jelentkezéskor (regisztráció) a megadott e-mail nem helyes, vagy a megadott e-mail címen 14 napon belül nem elérhető, vagy a Nyertes, Játékos más okból nem elérhető, továbbá, ha a sorsolás után egyértelműen bizonyíthatóvá válik, hogy a Játék menetét vagy eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálta, vagy kiderül, hogy a jelen Játékszabályzat bármely pontját megsértette, vagy a Szervező által e-mail útján bekért postázási cím megadását megtagadja. Amennyiben Szervező megkeresésére a Nyertes 14 naptári napon belül nem reagál,  azaz nem küld válasz e-mailt, a Nyertes helyébe Tartaléknyertest lép. A Tartaléknyertest értesítése a Nyertessel azonos módon történik. A Játékos értesíthetetlenségéből eredő (például Játékos e-mail kiszolgálója spam üzenetként azonosítja Szervező értesítését, határidő be nem tartása) származó bárminemű kárért Szervezőt és Lebonyolítót felelősség nem terheli.

 

9. Nyeremények megküldése Nyertesek részére

Szervező és Lebonyolító a nyereményeket postai úton, ajánlott levélküldemény formájában juttatja el a Nyertesek számára, a Nyertes visszaigazoló válaszlevelének beérkezését követően 14 naptári napon belül, arra a postacímre, amelyet a Nyertes e-mailben megad a Szervező számára. Szervező kizárja a felelősségét a postai kézbesítés hibáiért, valamint, ha a Nyertes nem veszi át a küldeményt. A Nyertes kártérítésre, a nyeremény újbóli postázására nem jogosult. Sikertelen postai kézbesítés esetén Tartaléknyertest nem kerül kisorsolásra.

A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

 


10. A nyeremények adózása

 

A nyeremények másra át nem ruházhatók és készpénzre át nem válthatók. A Nyerteseket a nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség. A nyeremény kapcsán keletkező SZJA és EHO kötelezettséget a Szervező a hatályos adótörvények alapján megállapítja és befizeti az illetékes adóhatóság részére.

A postai költségeket a Szervező viseli és fizeti meg.


A nyereménnyel és annak felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a Nyertest terhelik.11. Adatkezelés, adatvédelem

 

A Játék során érvényesülő adatkezelési és adatvédelmi rendelkezéseket a Játék adatvédelmi tájékoztatója tartalmazza.

 

A Játékos a regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. Kérjük, hogy haladéktalanul értesíteni szíveskedjen bennünket az adatainak bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén.

 

A Játékosnak bármikor lehetősége van adatait ellenőrizni és módosítani. A Szervező és Lebonyolító jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat.

 

A Játék részét képező e-mailben történő adategyeztetés során előforduló téves adatszolgáltatásért/hiányosságért sem a Szervező, sem a nyereményjátékban részt vevő egyéb cégek semmilyen felelősséget nem vállalnak, és erről levelezést nem folytatnak.

 

A Játékosok által megadott a személyes adatokat a Szervező és Lebonyolító kizárólag a Játék lebonyolítása kapcsán használja. Az adatok feldolgozását a Szervező és Lebonyolító végzi. A Szervező a személyes adatokat nem adja ki harmadik személynek a Játékos előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül. A regisztrációval a Játékos hozzájárul azonban ahhoz, hogy az általa megadott adatokat az adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint továbbíthassuk az adatfeldolgozóinknak.12. Felelősség, vis major


A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

 

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból. Az adott Pályázat, illetve a Játékos kizárása miatt, a Szervezővel és a Lebonyolítóval szemben a kizárt személy semmilyen jogcímen igényt nem jogosult támasztani illetve kárigényt érvényesíteni.

Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét a weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

A Szervező kizárja a felelősséget, a Játékosok által a Köszönömkártyákhoz e-mailben, Facebookon vagy Facebook üzenetben fűzött személyes üzenetek tartalmával kapcsolatban.

A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból – így különösen a Pályázatok továbbításának, regisztrációjának, a nyeremények igénybevételnek késedelméből, sikertelenségéből, a rendszer túlterheltségéből, leállásából - fakadó mindennemű felelősséget kizár.

A Játékos által megadott adatok hiányosságáért, valamint az ebből adódó értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli. Hiányos, vagy rosszul megadott adatok esetén adott Játékos kizárja magát és a nyeremény átadása alól, amennyiben az adatok hiányossága, valótlansága a sorsolást követően derül ki.

 

 

13. Egyéb


A Játékról információk megtalálhatók a
www.koszonom365.hu vagy a www.merci.hu/koszonom365 internet címen.

 

A jelen játékszabályzatot a Szervező jogosult egyoldalúan módosítani. A Szabályzat esetleges módosításait vagy visszavonását a Szervező közzéteszi a weboldalon. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot előzetes bejelentés nélkül bármikor visszavonhatja, különösen vis major esetén (így többek között háború, földrengés, katasztrófa, sztrájk vagy hasonló esemény). Különösen jogosult a Szervező a Játék visszavonására vagy felfüggesztésére, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a jelen szabályzat megszegésének gyanúja merül fel, továbbá a Játék kiírásakor előre nem látott körülmények felmerülése esetén. A Játék felfüggesztése vagy megszakítása esetében a Szervező köteles ezt a Játék weboldalán közzétenni. Amennyiben a Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Játékot, egyetlen érdekelt fél sem jogosult kártérítés igénylésére vagy a Játék folytatásának kérésére.


A Játékos a Játékba történő regisztrációval kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja a jelen Játékszabályzatot és az adatkezelés feltételeit.

 

A Szervező a Játék 2. pontban meghatározott időtartama után 90 nappal semmilyen reklamációt nem fogad el.

A Szervező a Ptk. általános szabályai szerint vállal felelősséget a nyereményre.

 


Budapest, 2019. szeptember 18.

 

Storck Hungária Kft.
Szervező