Játékszabályzat

 

MERCI „KÖSZÖNÖM” NYEREMÉNYJÁTÉK
HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA

 

1.     SZERVEZŐ ÉS LEBONYOLÍTÓ

1.1.         SZERVEZŐ

Storck Hungária Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1138 Budapest, Váci út 117-119, cégjegyzékszám: 01-09-686738, képviseli: Fábián János Andor ügyvezető, továbbiakban: Szervező)

nyereményjátékot (továbbiakban: „Játék”) hirdet meg 2020. szeptember 01. 9:00 és 2020. október 12. 23:59 között a https://koszonom365.hu/ elnevezésű weboldalon (továbbiakban: Weboldal).

1.2.         LEBONYOLÍTÓ

 

A Játék lebonyolítója és a technikai háttér szolgáltatója a Szervező megbízásából a Republic Group Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina körút 51. 5. em. 2., adószáma: 22689018-2-41, cégjegyzékszáma: 01-09-939082, képviseli: Barna Tamás ügyvezető, továbbiakban: Lebonyolító).

2.     A JÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ SZEMÉLYEK

2.1.      A Játékban azon személy vehet részt, aki az alábbi feltételeknek együttesen megfelel, és nem esik a jelen pontban meghatározott kizárt személyek körébe (továbbiakban: Játékos):

Ø  Magyarországon bejelentett állandó lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, cselekvőképes természetes személy, aki a magyarországi hatóságok által kiállított érvényes útlevéllel vagy személyazonosító igazolvánnyal, valamint adóazonosító jellel rendelkezik, és 18. életévét betöltötte, és

Ø  aki a jelen Játékszabályzat 3. pontjában írt időtartam alatt a Játék Weboldalán (https://koszonom365.hu/) keresztül legalább egy alkalommal megosztja a 21 különféle üzenettel ellátott virtuális Köszönömkártya (továbbiakban: Köszönömkártya) valamelyikét Facebookon, Facebook üzenetben, Viberen vagy e-mailben, és regisztrál az erre szolgáló felületen (továbbiakban: Pályázat).

2.2.      A Játékban nem vehetnek részt a Szervező és Lebonyolító alkalmazottai, vezető tisztségviselői, tulajdonosai és ezen személyek hozzátartozói (Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 2. pont). A Játékban a 18 év alatti vagy cselekvőképességükben egyéb okból korlátozott vagy cselekvőképtelen személyek még törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt.

2.3.      A Játékban való részvétel önkéntes. A Játékban résztvevők részvételüket megelőzően jelölőnégyzet alkalmazásával tevőlegesen nyilatkoznak arról, hogy minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a jelen Játékszabályzatot és a mellékleteként szolgáló Adatkezelési Tájékoztatót, melyek az alábbi linken érhetők el: https://koszonom365.hu/.

3.     A JÁTÉK IDŐTARTAMA

3.1.      A játék 2020. szeptember 01. 9:00 és 2020. október 12. 23:59 között tart.

3.2.      A 2020. szeptember 01. 9:00 óra előtt, illetve 2020. október 12. napjának 23:59 perce után beérkezett Pályázatot a Szervező nem fogadja el érvényes pályázatként, a Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett Pályázat érvénytelen. A Játékban kizárólag az itt jelzett időszakban beérkező Pályázat vesz részt.

4.     A JÁTÉK LEÍRÁSA

4.1.      A Játékos a Játék időtartam alatt a Játék Weboldalán (https://koszonom365.hu/) keresztül legalább egy alkalommal megosztja a 21 különféle üzenettel ellátott virtuális Köszönömkártya (továbbiakban: Köszönömkártya) valamelyikét Facebook megosztással, Facebook üzenetben, Viberen vagy e-mailben, és regisztrál nevével és e-mail címével az erre szolgáló felületen (felugró ablak), azaz Pályázatot nyújt be.

4.2.      A Pályázat benyújtása során a Játékos a Weboldalon a következő adatait adja meg: vezetéknév és keresztnév, e-mail cím, a Köszönömkártya címzettjének e-mail címe.

4.3.      Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.

4.4.      A Játékos feladata, hogy a Játék időtartama alatt online Pályázatot nyújtson be. A Játékos a Pályázat benyújtásával jogosultságot szerezhet, hogy megnyerje a jelen Játékszabályzat 5. pontjában részletezett nyeremények egyikét.

4.5.      A Játék ideje alatt korlátlan számú Köszönömkártya küldhető, azonban egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt csak egyszer lehet nyertes. A Játékos annyiszor kerül a sorsolási adatbázisba, ahány érvényes Pályázatot elküld.

4.6.      Amennyiben a Játékos kisorsolásra kerül (továbbiakban: Nyertes), három személyt is megjelölhet név és e-mail cím megadásával a részére e-mailen megküldött linken (továbbiakban: Meghívó) keresztül. Ezt követően a Szervező/Lebonyolító a meghívott személy (továbbiakban: Megajándékozott) e-mail címére egy linket küld, melynek segítségével a Megajándékozott önkéntes hozzájárulása alapján kitölthet egy adatlapot a Merci desszert elfogadása céljából. Amennyiben a Megajándékozott a Merci desszert megküldéséhez szükséges adatait (név, e-mail cím, irányítószám, település neve, utca, házszám) nem adja meg 7 napon belül, és nem fogadja el a Játék Adatkezelési Tájékoztatóját, nem jogosult az ajándékra.

4.7.      A Játék során az összes szabályos Pályázatot beküldő Játékos között hetente 10 darab, míg a játék 6 hetes időtartama alatt összesen 60 db 250g-os különböző ízű Merci desszert kerül kisorsolásra, valamint hetente 10x3 db Merci desszert kerül megküldésre a Megajándékozott részére, amennyiben elfogadja az ajándékot.

5.     A JÁTÉK NYEREMÉNYEI

5.1.      A Nyertesek és a Megajándékozottak a Játék nyereményeként a Szervező által felajánlott 250 g-os Merci desszertek egyikét kapják: A különböző ízű 250g-os Merci desszertek véletlenszerűen kerülnek kisorsolásra.

5.2.      A nyeremények készpénzben történő kifizetésére nincs lehetőség. A nyeremény másra át nem ruházható. Sem a nyertes Játékos, sem más nem jogosult követelni a Szervezőtől és/vagy a Lebonyolítótól, hogy a nyereményeket készpénzre vagy más ajándéktárgyra váltsa át.

5.3.      A Szervező és/vagy Lebonyolító nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenően egyéb díjat.

5.4.      A nyeremények esetében a nyeremény tartalmának megváltoztatási jogát a Szervező fenntartja. Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy érdekkörén kívül bekövetkező esemény miatt a korábban megnevezett nyeremény helyett az eredetinél magasabb vagy azzal azonos értékű nyereményt ajánljon fel.

5.5.      Amennyiben a Játék időtartama alatt nem érkezik megfelelő számú Pályázat, illetőleg a Megajándékozott nem fogadja el a felkínált ajándékot, a Szervező/ Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy az eredetileg meghirdetett nyereménynél kevesebbet adjon át.

5.6.      A nyertes Játékost és a Megajándékozottat a nyereményekkel, ajándékokkal kapcsolatos adófizetési kötelezettség nem terheli.

6.     A NYERTESEK MEGÁLLAPÍTÁSA SORSOLÁSSAL ÉS A MEGAJÁNDÉKOZOTTAK MEGNEVEZÉSE

6.1.      A Játék során az a Játékos jogosult az 5. pontban meghatározott nyereményre, aki a Játék időtartama alatt érvényes Pályázatot ad be, azaz Köszönömkártyát küld a Weboldalon keresztül és regisztrál.

6.2.      A jelen Játékszabályzat feltételeinek megfelelő Játékosok között a Szervező és/vagy Lebonyolító hetente 10 Nyertest, a Játék 6 hetes időtartama alatt összesen 60 Nyertest sorsol ki, valamint hetente 30 db nyereményt ajánl fel ajándékként a Megajándékozottak részére.

6.3.      Az egyes heti sorsolásokon az összes, a sorsolás hetét megelőző naptári héten és az adott hét hétfőjének 23:59 percéig szabályos Pályázatot beküldő Játékos rész veszt. Az egyes sorsolásokon 20-20 tartaléknyertes kerül kisorsolásra, akik szabálytalan Pályázat, vagy a Nyertes elérhetetlensége esetén a sorsolás sorrendjében lépnek a kieső Nyertes helyére.

6.4.      A heti sorsolások időpontjai:

2020.09.08. 11:00

2020.09.15. 11:00

2020.09.22. 11:00

2020.09.29. 11:00

2020.10.06. 11:00

2020.10.13. 11:00

6.5.   A sorsolás helyszíne: 1050 Budapest, Vigyázó Ferenc utca 4.

6.6.   A sorsolás nem nyilvános. A sorsolás a véletlenszerűség elvén alapuló számítógépes sorsoló program segítségével történik.

6.7.   Amennyiben a Nyertessel nem sikerül kapcsolatba lépnie a Szervezőnek és/vagy a Lebonyolítónak, vagy a Nyertes kizárásra kerül a játékból, a Szervező és/vagy a Lebonyolító a tartaléknyertes sorsolás sorrendjében következő tartaléknyertest hirdeti meg a Játék nyertesének.

 

6.8.   A Játékos elfogadja, hogy a Nyertesek meghatározására kizárólag a Szervező és/vagy a Lebonyolító jogosult, a döntés ellen fellebbezésnek, jogorvoslatnak helye nincs.

 

6.9.   A Szervező vagy Lebonyolító a sorsolást követő 3 napon belül e-mailben egy linket küld a Nyertesnek, melyen keresztül a Nyertes három Megajándékozottat is megjelölhet név és e-mail cím megadásával. Amennyiben a Nyertes nem jelöl meg Megajándékozottat, vagy a megjelölt Megajándékozott értesíthetetlensége miatt a Megajándékozott elveszti a nyereményre való jogosultságát, az erre a célra felkínált ajándék Merci desszert nem kerül kiosztásra az adott Nyertesnek.

7.     A NYERTESEK ÉS MEGAJÁNDÉKOZOTTAK ÉRTESÍTÉSE

7.1.   A Nyertesek megállapítását követően a Szervező és/vagy a Lebonyolító a Nyerteseket és szükség esetén a tartaléknyerteseket az általuk megadott e-mail címen értesíti a sorsolást követő 3 napon belül. Ezzel egyidejűleg a Szervező vagy Lebonyolító egy egyedi linket küld a Nyertesnek. A Nyertes a linkre kattintva egy online felületre jut, amelyen megadhatja a saját nevét és postázási címét, ahová Szervező vagy Lebonyolító postázza számára a nyereményt. Ugyanezen a felületen Nyertesnek lehetősége van, hogy három Megajándékozottat is megjelöljön név és e-mail cím megadásával. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a Nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény átadása meghiúsul, vagy nem jelöl meg Megajándékozottat, úgy ezen körülmény miatt sem a Szervezőt, sem a Lebonyolítót nem terheli felelőség.

 

7.2.   A rendszer ezt követően egy automatikus e-mailt generál és küld el a Megajándékozott számára, értesítve arról, hogy a Nyertes őt szeretné megajándékozni, valamint egy linket, amelyre kattintva a Megajándékozott meg tudja adni nevét és postázási címét, valamint elfogadni az adatkezelési feltételeket. Amennyiben a Megajándékozott a Merci desszert megküldéséhez szükséges adatait (név, e-mail cím, irányítószám, település neve, utca, házszám) nem adja meg 7 napon belül, és nem fogadja el a Játék Adatkezelési Tájékoztatóját, nem jogosult az ajándékra. A Megajándékozott értesíthetetlenségéből eredő (például a Megajándékozott e-mail kiszolgálója spam üzenetként azonosítja a Szervező/Lebonyolító értesítését, határidő be nem tartása, az e-mail egyéni beállításai miatt az értesítés hiánya, stb.) bárminemű kárért a Szervezőt és Lebonyolítót felelősség nem terheli. A Megajándékozott azon okból, hogy nyeremény jogosultságát elvesztette, a Szervezőnél és/vagy a Lebonyolítónál reklamációra nem jogosult.

 

7.3.   A Megajándékozottnak küldött automatikus e-mail generálásakor a rendszer nem tárolja a Nyertes által megadott Megajándékozottra vonatkozó adatokat. Az adatok csak akkor kerülnek tárolásra, amikor a Megajándékozott önként adja meg azokat, és hozzájárul az adatoknak a postázás lebonyolítása érdekében történő kezeléséhez.

 

7.4.   A Szervező és/vagy Lebonyolító a Nyertesek nevét a sorsolást követő 3 napon belül közzéteszi a Weboldal „Nyertesek” aloldalán. A Játékos az Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával kifejezetten hozzájárul, hogy kisorsolása esetén a neve a nyertesek között a Weboldalon feltüntetésre kerüljön.

 

7.5.   A Nyerteseknek 7 napon belül válaszolniuk kell a Szervező és/vagy a Lebonyolító által küldött e-mailre és Meghívóra, ellenkező esetben a nyereménytől elesnek.

 

7.6.   A Nyertes a nyereményre nem jogosult, amennyiben: a regisztrációkor a megadott e-mail cím nem helyes, vagy a megadott e-mail címen 7 napon belül nem elérhető, vagy a Nyertes más okból nem elérhető, továbbá, ha a sorsolás, vagy akár a nyeremény átvétele után egyértelműen bizonyíthatóvá válik, hogy a Játék menetét vagy eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálta, vagy kiderül, hogy a jelen Játékszabályzat bármely pontját megsértette, vagy a Szervező/Lebonyolító által e-mail útján bekért postázási cím megadását megtagadja.

 

7.7.   Amennyiben a Szervező/Lebonyolító megkeresésére a Nyertes 7 naptári napon belül nem reagál, azaz nem adja meg a kért adatokat az erre szolgáló 7.1 pontban meghatározott online felületen, a Nyertes helyébe tartaléknyertes lép. A tartaléknyertes értesítése a Nyertessel azonos módon történik a Nyertes jelentkezésére nyitva álló határidő eredménytelen elteltét követő 3 napon belül. A Játékos értesíthetetlenségéből eredő (például a Játékos e-mail kiszolgálója spam üzenetként azonosítja a Szervező/Lebonyolító értesítését, határidő be nem tartása, az e-mail egyéni beállításai miatt az értesítés hiánya, stb.) bárminemű kárért a Szervezőt és Lebonyolítót felelősség nem terheli. Az eredeti Nyertes azon okból, hogy a kapcsolatfelvétel sikertelensége miatt a nyeremény jogosultságát elvesztette, a Szervezőnél és/vagy a Lebonyolítónál további reklamációra nem jogosult.

8.     A NYEREMÉNYEK MEGKÜLDÉSE A NYERTESNEK ÉS A MEGAJÁNDÉKOZOTTNAK

8.1.      Szervező és/vagy Lebonyolító a nyereményeket postai úton juttatja el a Nyertesek és Megajándékozottak számára a sorsolást követő 90 naptári napon belül, arra a kézbesítési címre, amelyet a Nyertes e-mailben, illetőleg a Megajándékozott az adatlapon megad a Szervező és/vagy Lebonyolító számára.

8.2.      Sikertelen kézbesítés esetén a Nyertes/Megajándékozott a nyereménytől elesik és tartaléknyertes sem kerül kiválasztásra ebben az esetben. A kézbesítésért a Szervező és a Lebonyolító a felelősséget kizárja. A Nyertes és a Megajándékozott kártérítésre, a nyeremény újbóli postázására nem jogosult. A Szervező és a Lebonyolító nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek a nyeremény kiszállításakor vagy azután keletkeztek. A Játékos/Megajándékozott téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és Lebonyolítót felelősség nem terheli.

8.3.      A postázási költségeket a Szervező viseli és fizeti meg.

9.     A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL VISSZAVONÁSA A JÁTÉKOS ÁLTAL

9.1.   A Játékos a Játék időtartama alatt bármikor visszavonhatja jelentkezését. A visszavonásról emailben szükséges tájékoztatnia a Szervezőt, melyet az alábbi email címre kell megküldenie: merci@hellorepublic.com. A visszavonásról szóló e-mail megérkezését követően a Szervező vagy a Lebonyolító köteles három munkanapon belül törölni a Játékos regisztrációját. Ebben az esetben a Játékos a sorsolásokon nem vesz részt.

10.  A JÁTÉKBÓL TÖRTÉNŐ KIZÁRÁS KRITÉRIUMAI

10.1.   A Játékosok közül indoklás nélkül kizárásra kerülnek, illetve kerülhetnek azok, akik a Játékszabályzatban foglaltakat megszegik.

10.2.   A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételei teljesítésének ellenőrzése céljából a Szervező vagy Lebonyolító megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékos a Játékból kizárható a Lebonyolító/Szervező egyoldalú döntése alapján.

10.3.   A Játékból - a Szervező/Lebonyolító megítélése alapján - kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen nem létező személyeket tartalmazó profillal vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon történő részvétel érdekében társult személyek, továbbá azok is, akik nem valós adatokkal, vagy nem valós profillal, Pályázatokkal vesznek részt a Játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, és mindezeken túl az általában tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek, a Lebonyolítónak és/vagy a Játékban közreműködő partnereknek, illetve Játékosoknak okoztak.

10.4.   A Szervező és a Lebonyolító fenntartják a jogot, hogy manipuláció, jogosulatlan Pályázatfeltöltés, szabálytalan játék, visszaélés, vagy ezek gyanúja, továbbá a Weboldal rendszerébe történő bármilyen jellegű illetéktelen beavatkozás, behatolási kísérlet vagy erre irányuló magatartás esetén a Játékból bárkit indokolás nélkül egyoldalú döntés alapján kizárjanak, vagy a Játékosok regisztrációját, feltöltött Pályázatait részben vagy egészben töröljék.

11.  A NYEREMÉNYEK ADÓZÁSA

11.1.   A nyeremény utáni adó és járulék terheket a Szervező viseli, és fizeti meg, a Nyertes és Megajándékozott által megadásra kerülő személyes adatok alapján.

11.2.    A nyereménnyel és annak felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a Nyertest, illetőleg Megajándékozottat terhelik.

12.  ADATKEZELÉS, ADATVÉDELEM

12.1.   A Játék során érvényesülő adatkezelési és adatvédelmi rendelkezéseket a jelen Játékszabályzat 1. sz. mellékletét képező Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza, melyet a Játékosnak és a Megajándékozottnak kifejezetten el kell fogadnia, ha részt kíván venni a Játékban. Az Adatkezelési Tájékoztató az alábbi linken érhető el: https://koszonom365.hu/

12.2.   A Játékos a Játékban való részvétel során köteles a saját, valós adatait megadni. A Szervező és a Lebonyolító kizárja a felelősségét, amennyiben a Játékos más nevében, más személy adataival vesz részt a játékban. A Játékos által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető bármilyen problémáért, hibáért a Szervező és a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal. Játékos az adatainak bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén köteles Szervezőt vagy Lebonyolítót haladéktalanul értesíteni.

12.3.   A Játékosnak és a Megajándékozottnak bármikor lehetősége van adatait ellenőrizni és módosítani. A Szervező és/vagy a Lebonyolító jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat.

12.4.   A Játékosok és a Megajándékozottak által megadott a személyes adatokat a Szervező és a Lebonyolító kizárólag a Játék lebonyolítása kapcsán használja. Az adatok feldolgozását a Szervező és a Lebonyolító végzi. A Szervező és a Lebonyolító a személyes adatokat nem adja ki harmadik személynek a Játékos előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül. A Játékban való részvétellel, valamint az Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával a Játékos és a Megajándékozott hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott adatokat az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározottak szerint a Szervező és/vagy a Lebonyolító továbbíthassa az adatfeldolgozóinak.

13.  FELELŐSSÉG KIZÁRÁS, VIS MAIOR

13.1.   A Szervező és a Lebonyolító kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervező és a Lebonyolító nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot tartalmazó Weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

13.2.   A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a Játék Weboldalát, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező és a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

13.3.   A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn/Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból – így különösen a Pályázatok továbbításának, regisztrációjának, a nyeremények igénybevételnek késedelméből, sikertelenségéből, a rendszer túlterheltségéből, leállásából - fakadó mindennemű felelősséget kizár.

13.4.   A Szervező és a Lebonyolító fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

13.5.   A Játékos és a Megajándékozott által megadott adatok hiányosságáért, valamint az ebből adódó értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező és a Lebonyolító nem vállal felelősséget. A Nyertesek és Megajándékozottak által megadott kézbesítési címek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás stb.), a kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező és/vagy a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

13.6.   A Játékos kizárólag saját e-mail címével jogosult részt venni a Játékban. A Játék során regisztrált e-mail címek tekintetében az e-mail cím jogosulatlan használatából vagy azzal való visszaélésből fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező és Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.

13.7.   A Játékos szavatol azért, hogy megfelelő hozzájárulással rendelkezik a Köszönömkártya címzettje és a Megajándékozott személyes adatai jelen Játékszabályzatban meghatározottak szerinti kezeléséhez. Ezen adatok megadásáért a Játékos tartozik teljes felelősséggel.

13.8.   A Játékosok és a Megajándékozottak az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során vagy azt követően a Szervezőnek és/vagy a Lebonyolítónak nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat, Megajándékozottakat terheli. Hiányos, vagy rosszul megadott adatok esetén adott Játékos, Megajándékozott kizárja magát a nyeremény átadása alól.

13.9.   A Szervező és a Lebonyolító kizárja a felelősséget a Játékosok által a Köszönömkártyákhoz e-mailben, Viberen, Facebookon vagy Facebook üzenetben fűzött személyes üzenetek tartalmával kapcsolatban.

13.10.A Pályázatok hiányosságáért / hibájáért (hibás adatokkal való regisztráció, stb.) a Szervező és a Lebonyolító a Nyertesek és Megajándékozottak felé semmiféle felelősséget nem vállal, a Játékkal kapcsolatban levelezést nem folytat, felvilágosítást kizárólag a merci@hellorepublic.com e-mail címre történő elektronikus üzenetre történő válaszlevél formájában ad.

13.11.A Szervező és a Lebonyolító nem tehető felelőssé a Játék bármilyen félbeszakadásáért, ha annak oka vis maior vagy más, a Szervező és/vagy a Lebonyolító hatáskörén kívüli ok.

13.12.A Szervező és Lebonyolító kizárja a felelősségét bármely olyan körülmény miatt, amely a nyeremények átadását követően keletkeznek. Az átadásra kerülő nyeremények minőségéért és az azokhoz kapcsolódó szolgáltatásokért a nyereményt biztosító gyártót vagy forgalmazót terheli felelősség.

14.  EGYÉB

14.1.   A Szervező és/vagy a Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett nyereményjátékából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett nyereményjáték során csalást/hamisítást követ el.

14.2.   A Szervező és/vagy a Lebonyolító a Ptk. általános szabályai szerint vállal felelősséget a nyereményre.

14.3.   A Szervező fenntartja magának a jogot jelen Játékszabály bármikori módosítására, illetve kiegészítésére.

14.4.   Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy a Játékot előzetes bejelentés nélkül bármikor visszavonhatja, különösen vis major esetén (így többek között háború, földrengés, katasztrófa, sztrájk, járvány vagy hasonló esemény). Különösen jogosult a Szervező a Játék visszavonására vagy felfüggesztésére, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a jelen Játékszabályzat megszegésének gyanúja merül fel, továbbá a Játék kiírásakor előre nem látott körülmények felmerülése esetén. A Játék felfüggesztése vagy megszakítása esetében a Szervező és/vagy a Lebonyolító köteles ezt a Játék Weboldalán közzétenni. Amennyiben a Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Játékot, egyetlen érdekelt fél sem jogosult kártérítés igénylésére vagy a Játék folytatásának kérésére.

14.5.   A Szervező és/vagy a Lebonyolító a Játék lezárása után – a jogszabály alapján gyakorolható szavatossági igény kivételével – 90 napon túl semmilyen, a Játékkal kapcsolatos reklamációt nem fogad el.

2020.08.31.

STORCK HUNGÁRIA KFT.

Szervező

Mellékletek:

1.     Adatkezelési Tájékoztató a nyereményjáték során gyűjtött személyes adatok kezeléséről

2.     Tájékoztató cookie használatról

https://koszonom365.hu/